MPhil 2022 Entrance written examination result

We congratulate all students who have passed the written entrance examination for MPhil 2022.

यस जनप्रशासन केन्द्रीय विभागले एमफिल २०२२ (बाह्रौं व्याच) को लागि मिती २०७९।०९।०२ गते लिएको प्रवेश परिक्षामा उतिर्ण विद्यार्थीहरुको रोल नम्बर
देहाय बमोजिम रहेकोले सम्बन्धित सबैको जानाकारीको लागि सुचित गरिन्छ । उतिर्ण रोल नम्बरहरु

1
2
3
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
19
20
23
24
25
26
27
28
29
31
33
34
37
39
40
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
55
56
57
60
61
63
64
65
66
68
69
70

साथै इन्टरभ्यूको लागि आउने बेला आआफ्नो सक्कली प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपले लिएर आउनुहुन अनुरोध छ ।