MPhil Admission 2080 Updated Notice

व्यवस्थापन संकाय, जन–प्रशासन केन्द्रीय विभागवाट संचालित एमफिल जन–प्रशासन (MPhil in Public Administration) विषयमा शैक्षिक सत्र ०८०।०८१ (२०२४) का लागि मिति २०८०।०७।१५ देखि २०८०।०८।१५ गते सम्म भर्नाको आवेदन खुला गरिएकोमा यस विचमा धेरै दिन विदा परेको हुनाले फाराम भर्ने म्याद मंसिर २९ सम्म थप गरिएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशीत गरिएको छ ।

मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तीमा द्धितिय श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको, १ वर्ष कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र भएको व्यक्तिले जन–प्रशासन केन्द्रीय विभागको हि.नं. २१७००१००१९३०४१०००००१ को नेपाल बैंकको जुनसुकै शाखामा रु. २०००। (दुई हजार मात्र) बुझाएको सक्कल भौचर संलग्न गरी कार्यालय समय भित्र यस विभागमा दरखास्त फाराम पेस गर्न सकिनेछ । दरखास्त फाराम बुझाउँदा एस.एल.सी. देखि स्नातकोत्तर तह सम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी बुझाउनु पर्नेछ ।

जन–प्रशासन केन्द्रीय विभाग
बल्खु, काठमाण्डौ सम्पर्क नं. ०१ ५६७३०११, ०१ ५६७११९२